Homepage -->>

O systemie

System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia spójności społecznej. Baza zawiera obszerny zestaw mierników kluczowych dla monitorowania rozwoju (głównie o rocznej częstotliwości) na poziomie kraju, jak również na niższych szczeblach podziału terytorialnego. W celu zapewnienia możliwości porównań międzynarodowych baza gromadzi również podstawowe wskaźniki dla Unii Europejskiej, krajów członkowskich i regionów na poziomie NUTS 2.

System pełni również funkcję repozytorium wskaźników pochodzących z różnych strategii – poczynając od unijnej strategii Europa 2020 oraz nadrzędnej krajowej - Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, a także Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, poprzez 9 zintegrowanych strategii dotyczących: innowacyjności i efektywności gospodarki, transportu, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, rozwoju regionalnego, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, sprawnego państwa, bezpieczeństwa narodowego RP. W systemie znajdą się ponadto wskaźniki dla strategii wojewódzkich, Umowy Partnerstwa, Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Analizę i percepcję informacji ułatwiają narzędzia służące do wizualizacji danych w formie map i wykresów, jak również obszerny zbiór metadanych opisujących wskaźniki. Ponadto w zasobach systemu znaleźć można zestaw dodatkowych informacji, m.in. linków do najważniejszych dokumentów o charakterze strategicznym, raportów i innych opracowań.

Funkcjonalności systemu

MODUŁ TABLIC

Moduł obsługuje dwa rodzaje tablic – statyczne oraz dynamiczne.

Tablice statyczne służą do wizualizacji w formie tabelarycznej zasobów informacyjnych dotyczących wskaźników dla wybranego typu porządkowania, tj. według:

 • strategii i programów, gdzie wskaźniki pogrupowane są wg strategii/programów operacyjnych. Prezentowane są wszystkie wskaźniki zdefiniowane w wybranej strategii, uszeregowane wg celów zapisanych w tej strategii, z wyróżnionymi wartościami bazowymi, pośrednimi oraz docelowymi;
 • polityki spójności, gdzie wskaźniki po grupowane są według zdefiniowanych celów polityki spójności;
 • obszarów tematycznych, gdzie wskaźniki są pogrupowane wg ustalonych obszarów tematycznych;
 • poziomu terytorialnego, gdzie wskaźniki pogrupowan o wg jednostek terytorialnych. Tablica wskaźników prezentuje wszystkie dane dostępne dla wybranej jednostki.

Tablice statyczne mają domyślny, niemodyfikowalny wygląd (w boczku wskaźniki, w główce lata).

Tablice dynamiczne wykorzystane są do przedstawienia wartości dla dowolnie wybranych wskaźników. Do tablicy można przejść bezpośrednio z poziomu tablicy statycznej lub poprzez wyszukiwarkę.
W tablicach dynamicznych możliwe są następujące operacje:

 • zmiana układu tabeli czyli przestawianie elementów w ramach kolumn i wierszy oraz pomiędzy kolumnami i wierszami,
 • dobieranie określonych cech wymiarów dla wybranych wskaźników,
 • zmiana szczegółowości poziomu terytorialnego,
 • dobieranie kolejnych wskaźników,
 • filtrowanie zestawu danych,
 • wykonywanie operacji arytmetycznych/logicznych na określonym zestawie danych.

Tablica dynamiczna jest domyślnym widokiem prezentacji danych i jest powiązana z modułami wykresy oraz mapy. Wskaźniki wybrane do prezentacji w tablicy dynamicznej są wspólne dla pozostałych modułów.

MODUŁ WYKRESY

Podstawę dla utworzenia wykresu stanowią wskaźniki:

 • prezentowane w tablicy statycznej poszczególnych strategii dostępnych poprzez menu „Strategie i programy”. Z zakładką „Tablica” powiązana jest zakładka „Wykres”. Po wejściu w tę zakładkę użytkownik otrzymuje domyślny wykres prezentujący dane dla pierwszego wskaźnika z wybranej strategii. Na wykresie oprócz wartości rzeczywistych możliwa jest również prezentacja wartości bazowych, pośrednich oraz docelowych, które zostały zapisane w dokumentach strategicznych, a także m.in. zmiana kolorów czy rodzaju wykresu.
 • prezentowane w tablicy dynamicznej. Po przejściu na zakładkę „Wykres” użytkownik uzyskuje wykres w układzie domyślnym. Następnie może wprowadzić zmiany w jego ustawieniach. Możliwa jest m.in. zmiana typu wykresu (np. liniowy, warstwowy, słupkowy, kołowy i punktowy); lat, jednostek terytorialnych, kolorystyki. W przypadku części danych możliwy jest również wybór dodatkowych wymiarów: grupy wiekowe, miasto-wieś oraz płeć. Wartości wskaźników dostępne w szeregu czasowym można zaprezentować w postaci wykresów dynamicznych. Niektóre możliwości tworzenia wykresów zostały zablokowane ze względu na ograniczenia metodyczne. Wykonany wykres można eksportować do następujących formatów: JPG, PNG, EMF, SVG lub PDF.

MODUŁ MAPY

Podstawę dla utworzenia mapy stanowią wskaźniki prezentowane w tablicy dynamicznej. W zakładce „Mapa” Użytkownik może wyświetlić dane w postaci map tematycznych – kartogramu (dla danych względnych) i kartodiagramu (dla danych bezwzględnych).

 • Mapy można utworzyć dla danych zgromadzonych w bazie STRATEG na poziomach: województw (NTS 2), podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4), gmin (NTS 5) oraz dla obszarów funkcjonalnych (np. Polska Wschodnia), państw UE oraz regionów NUTS 2. Możliwe jest prezentowanie wartości wskaźników dla kilku lat z wykorzystaniem osi czasu.
 • Moduł pozwala na indywidualne dostosowanie wyświetlanych map, np. powiększanie i zmniejszanie prezentowanego obszaru (zoom), ukrywanie niektórych elementów (legendy, kartodiagramu), zaznaczanie wybranej jednostki, nanoszenie nazw jednostek, wyświetlanie konturów województw, zmianę metody klasyfikacji danych . Możliwy jest także dobór palety barw. Wykonaną mapę można eksportować do następujących formatów: JPG, PNG, EMF, SVG lub PDF.

MODUŁ RAPORT

Moduł ten łączy w sobie rezultaty pracy w trzech modułach portalu: tablic dynamicznych, wykresów oraz map. Aby wyświetlić elementy raportu należy przejść przez kolejne moduły i utworzyć widok pożądany do wyświetlenia w raporcie. W tym module nie ma możliwości modyfikowania poszczególnych elementów. Można wybrać natomiast jeden z predefiniowanych układów raportu, według których ustawione zostaną na stronie poszczególne elementy.

MODUŁ TEKSTOWY

Moduł zawiera informacje metodologiczne o wskaźnikach oraz analizy dotyczące kształtowania się zjawisk, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i w przekrojach terytorialnych. Do pełnego zbioru informacji dostęp jest zapewniony poprzez zakładkę Metadane i analizy.
Użytkownik znajdzie w tej zakładce:

 • Informacje o wskaźnikach w formie metryczek, zawierające szczegółowe opisy metodologiczne poszczególnych wskaźników – dla każdego wskaźnika dostępna jest oddzielna metryczka. Oprócz definicji wskaźnika i opisu metodologicznego użytkownik znajdzie tu informację o dostępnych szeregach czasowych, poziomach terytorialnych, w jakich dokumentach strategicznych został ujęty i jakie cele w tych dokumentach monitoruje.
 • Definicje pojęć stosowanych w ramach systemu STRATEG - w formie krótkich informacji, które służą użytkownikowi do wyjaśnienia znaczenia terminów bez konieczności sięgania do metryczek.
 • Analizy i opracowania - pogrupowane wg obszarów tematycznych podstawowe informacje obrazujące sytuację i tendencje w danym obszarze oraz publikacje i inne opracowania (notatki informacyjne, komunikaty). Opracowania zostały pogrupowane na ogólnopolskie oraz regionalne, tak, aby użytkownik mógł w prosty sposób dotrzeć do interesującej go pozycji.
 • Dokumenty i ich koordynatorzy - wykaz resortów koordynujących wdrażanie i monitorowanie poszczególnych dokumentów (strategii i programów operacyjnych).
 • Klasyfikacje – kierujące użytkownika do strony z informacjami na temat wykorzystywanych w statystyce klasyfikacji.

Źródła danych

System zawiera wskaźniki ze statystyki publicznej oraz kilkudziesięciu innych źródeł, do których należą m.in. instytucje naukowe, centra, instytuty i urzędy o zasięgu krajowym i regionalnym, bazy danych instytucji i organizacji międzynarodowych.

Informacje dodatkowe

Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”.


Copyrights © 2014 – Development monitoring system
The portal is co-financed from the European Social Fund
under the Human Capital Operational Programme 2007 - 2013.
Privacy policy and Web Accessibility Policy

STRATEG logos