Homepage -->>

Pomoc

Instrukcja użytkownika stystemu STRATEG - plik PDF do pobrania (rozmiar: 7,83 MB)

Interaktywny podręcznik użytkownika

  Informacje dla Użytkownika systemu STRATEG

  Wymagania techniczne dla systemu Użytkownika

  Dla optymalnego korzystania z systemu rekomenduje się używanie:

  • przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 19+, Google Chrome w wersji 19+, Opera w wersji 12.15+, MSIE w wersji 9+

  Wymagania dot. przeglądarki:

  • akceptacja tzw. ciasteczek (cookies)
  • włączona obsługa JavaScript w przeglądarce (domyślnie przeglądarka ma już takie ustawienie),
  • ustawienie rozdzielczości ekranu na min. 1280x960 px,
  • zainstalowane oprogramowanie dodatkowe umożliwiające korzystanie z funkcji raportowych i eksportu danych – dostępne w formatach XLS, XML, PDF, graficznych rastrowych i wektorowych.

  Zakres przedmiotowy i terytorialny systemu STRATEG

  W systemie STRATEG są gromadzone informacje na temat wskaźników kluczowych z punktu widzenia polityki rozwoju kraju i regionów. W systemie znajdują się, w miarę dostępności, dane od 2003 r., w tym m.in. wskaźniki służące do monitorowania realizacji celów:

  • Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju,
  • Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju,
  • 9 zintegrowanych strategii dotyczących: innowacyjności i efektywności gospodarki,  transportu, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, rozwoju regionalnego, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, sprawnego państwa, bezpieczeństwa narodowego RP,
  • Strategii Europa 2020,
  • Umowy Partnerstwa,
  • Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej,
  • Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020,
  • Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020,
  • 16 Strategii wojewódzkich.

  Wraz z postępem prac, zawartość systemu będzie sukcesywnie wzbogacana o wskaźniki pochodzące z programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) przyjmowanych dla nowej perspektywy finansowej oraz o inne wskaźniki, istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności.

  Zawartość informacyjna poszczególnych zakładek jest następująca:

  Zakładka

  Sposób grupowania danych

  Zawartość tablicy

  Strategie i programy

  wg dokumentów o charakterze strategicznym

  W tablicy znajdują się wszystkie mierniki z wybranego dokumentu strategicznego, uporządkowane zgodnie  z układem dokumentu . Tablica dotycząca strategii zawiera również wyróżnione wartości bazowe, pośrednie  (o ile zostały zapisane) i docelowe

  Polityka spójności

  wg zdefiniowanych obszarów polityki spójności

  W tablicy znajdują się dane przyporządkowane do konkretnego obszaru. Domyślnie wyświetlane są dane dla Polski ogółem

  Obszar tematyczny

  wg zdefiniowanych obszarów tematycznych

  W tablicy znajdują się wskaźniki z wybranego obszaru tematycznego. Domyślnie wyświetlane są dane dla Polski ogółem

  Portret JT

  wg jednostek terytorialnych

  W tablicy znajdują się wszystkie dane dostępne dla wybranej jednostki terytorialnej.

  Oprócz poziomu ogólnokrajowego (Polska ogółem), System STRATEG zawiera:

  • dane na wszystkich poziomach podziału administracyjnego kraju - od województw (NTS 2) do gmin (NTS 5) - w miarę ich dostępności,
  • dane według obszarów funkcjonalnych (np. Polska Wschodnia) – w przypadku, gdy granice obszarów pokrywają się z granicami jednostek ujętych w klasyfikacji NTS.
  • dane na poziomie Unii Europejskiej: ogółem (agregaty UE-28 i UE-27), dla poszczególnych krajów członkowskich oraz wybrane dane na poziomie NUTS 2.

  Zasady aktualizacji systemu

  Informacje gromadzone w systemie STRATEG są aktualizowane przynajmniej raz na kwartał, w miarę dostępności danych. Corocznie ma miejsce weryfikacja i zmiana podkładu mapy na zgodny z podziałem terytorialnym obowiązującym w roku, dla którego w bazie zamieszczone są najnowsze dane, zatem w systemie zawsze dostępna jest mapa z aktualnym podziałem administracyjnym.

  Wyszukiwanie i wybór danych (wskaźników)

  System STRATEG umożliwia wyszukiwanie danych poprzez:

  WYSZUKIWARKĘ (zakładka „Wyszukaj wskaźnik”)

  W tym trybie wskaźnik można wyszukać na trzy sposoby:

  • według nazwy,
  • według obszarów tematycznych,
  • korzystając z wyszukiwania zaawansowanego.

  Aby skorzystać z trybu wyszukiwania należy w głównym menu kliknąć nazwę „Wyszukaj wskaźnik”. Otworzy się nowa strona z wysuniętym po lewej stronie panelem wyszukiwania. Domyślnym wyszukiwaniem jest wyszukiwanie „według nazwy”. W tej opcji system już po wpisaniu 3 liter/znaków sugeruje Użytkownikowi nazwy wskaźników, w których te znaki występują, niezależnie od zastosowanej wielkości liter i polskich znaków.

  Aby wyszukać wskaźnik w konkretnym obszarze tematycznym , należy przejść na zakładkę „ „według obszarów tematycznych”. Po wybraniu konkretnego obszaru wyświetlona zostanie lista przyporządkowanych do niego mierników.

  Trzeci sposób wyszukiwania jest możliwy poprzez zakładkę „zaawansowane”. W celu wyfiltrowania wskaźników można określić poziom dostępności terytorialnej wskaźnika/-ów. Dostępne są następujące poziomy dostępności terytorialnej: Wszystkie, Polska – ogółem, Polska – województwa, Polska – podregiony, Polska – powiaty, Polska –gminy, Polska Wschodnia, Polska Zachodnia, Polska Południowa, Kraje UE, Regiony UE – NUTS 2. Po wybraniu jednego z nich Użytkownik otrzyma listę wskaźników, które spełniają to kryterium. Następnie z wyświetlonej poniżej „Listy dostępnych wskaźników” można je po kolei dodawać do „Listy wybranych wskaźników”. W przypadku gdy otrzymana lista jest zbyt długa, istnieje możliwość jej zawężenia poprzez wybór obszarów tematycznych. Z tak utworzoną listą wskaźników Użytkownik może przejść do tablicy dynamicznej. Wyświetlona tablica, zgodnie z założeniami systemu zostanie wygenerowana na poziomie - Polska i województwa. W celu zmiany poziomu terytorialnego prezentowanych danych należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach tablicy.

  Wszystkie tryby wyszukiwania są ze sobą spójne i mogą być używane zamiennie.

  DOKUMENTY STRATEGICZNE (zakładka „Strategie i programy”)
  Aby wyszukać wskaźniki „według strategii” należy  wejść w zakładkę „Strategie i programy”. Po wybraniu jednej z wyświetlonych pozycji, zostanie zaprezentowana tablica predefiniowana zawierająca wskaźniki uporządkowane według układu przyjętego w konkretnym dokumencie  strategicznym wraz z przypisanymi wartościami (w tym pośrednimi oraz docelowymi).

  OBSZARY SPÓJNOŚCI (zakładka „Polityka spójności”)
  Wybór wskaźników „według obszaru spójności” wymaga wejścia w zakładkę „Polityka spójności”. Po wskazaniu jednego z celów wyświetlona zostanie tablica predefiniowana  zawierająca wskaźniki przyporządkowane do obszaru wraz z przypisanymi wartościami.

  OBSZARY TEMATYCZNE (zakładka „Obszary tematyczne”)
  Wyszukiwanie wskaźników „według obszarów tematycznych” jest możliwe po wejściu w zakładkę „Obszar tematyczny” bezpośrednio z poziomu strony głównej. Po wybraniu jednego z obszarów wyświetli się tablica predefiniowana z przyporządkowanymi do konkretnego obszaru wskaźnikami wraz z przypisanymi wartościami.

  JEDNOSTKI TERYTORIALNE (zakładka „Portret JT”)
  Korzystanie z tego trybu jest możliwe po wejściu w zakładkę „Portret JT”, zawierającą drzewo podziału terytorialnego kraju. Drzewo to umożliwia wybór jednostki terytorialnej począwszy od poziomu ogólnokrajowego do poziomu gminy, a także dla Unii Europejskiej, poszczególnych krajów oraz regionów na poziomie NUTS 2. Po zaznaczeniu danej jednostki terytorialnej , wyświetlona zostanie tablica predefiniowana zawierająca dostępne dla tej jednostki wskaźniki wraz z przypisanymi wartościami.

  Sposoby prezentacji danych w systemie STRATEG

  System STRATEG umożliwia prezentację danych w następujących formach:

  • Tablice predefiniowane (statyczne),
  • Tablice dynamiczne,
  • Wykresy,
  • Mapy.

  W przypadku wybrania zakładki „Strategie i programy”, „Polityka spójności”, „Obszary tematyczne” lub „Portret JT” domyślnym układem  prezentacji danych jest TABLICA PREDEFINIOWANA. Zawiera ona listę wskaźników wraz z przypisanymi wartościami właściwymi dla danej strategii, celu polityki spójności, obszaru tematycznego lub jednostki podziału terytorialnego. Użytkownik nie ma możliwości dokonywania zmian w układzie tablicy, ani też wykonywania operacji logicznych i arytmetycznych na wskaźnikach.

  TABLICA DYNAMICZNA umożliwia przedstawienie wartości dla wybranych wskaźników w różnych wymiarach (wiek, płeć, poziom terytorialny). Pozwala także na dokonywanie następujących działań:

  • dobieranie lub rezygnacja z kolejnych wskaźników,
  • dobieranie określonych cech wymiarów dla wybranych wskaźników,
  • zmiana szczegółowości poziomu terytorialnego,
  • zmiana układu tablicy, czyli przestawianie wymiarów w ramach kolumn i wierszy oraz pomiędzy kolumnami i wierszami,
  • filtrowanie zestawu danych.

  Aby wyświetlić tablicę dynamiczną należy dokonać wyboru wskaźników przy wykorzystaniu zakładki „Wyszukaj wskaźnik” lub pośrednio z tablic statycznych (poprzez klikniecie w nazwę wskaźnika w tablicy dotyczącej strategii lub wyboru za pomocą checkbox przy pozostałych układach tablic statycznych.

  System STRATEG pozwala Użytkownikowi na zaprezentowanie danych na WYKRESACH. Opcja ta powiązana jest z tablicą statyczną w zakładce „Strategie i programy” oraz tablicą dynamiczną.
  Wizualizacja danych dostępnych poprzez zakładkę „Strategie i programy”, umożliwia dodanie do prezentacji wartości  bazowych, pośrednich (jeśli są dostępne) i docelowych przypisanych do danej strategii.

  System umożliwia prezentację danych na MAPACH (kartogramach oraz kartodiagramach). Opcja ta jest powiązana z tablicą dynamiczną. Użytkownik może dostosować parametry wizualizacji mapy.
  Mapy bazowe (podkłady do kartogramów) zostały opracowane na podstawie map z Państwowego Rejestru Granic i poddane generalizacji przebiegu granic.
  Prezentacja na mapach obejmuje następujące poziomy terytorialne: kraje UE, regiony UE (NUTS 2), województwa (NTS 2), podregiony (NTS 3), powiaty (NTS 4), gminy (NTS 5) oraz zdefiniowane obszary funkcjonalne (Polska Wschodnia).

  Po dokonaniu wszystkich operacji na danych możliwe jest wygenerowanie raportu łączącego trzy sposoby prezentacji  danych: TABLICĘ DYNAMICZNĄ, WYKRES i MAPĘ. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania z tego poziomu poszczególnych jego elementów raportu, może natomiast wybrać jeden z proponowanych układów prezentacji. Raport może zostać zapisany w formacie pdf.

  Sposoby wyszukiwania wyjaśnień metodologicznych

  System STRATEG zawiera bogaty zasób wyjaśnień i opisów metodologicznych. Wszystkie te elementy są dostępne z poziomu modułu tekstowego (zakładka „Metadane i analizy”):

  • Informacje o wskaźnikach – przejście do metryczek – dokumentów zawierających definicje i opisy metodologiczne wskaźników. „Metryczki” pogrupowane są według obszarów tematycznych. Dostęp jest możliwy również poprzez wyszukiwarkę dedykowaną tej podstronie.

  Ponadto dostęp do metryczek wskaźników zapewniony jest z poziomu  tablic (predefiniowanej i dynamicznej). Przy nazwie wskaźnika znajduje się ikona oznaczająca dostęp do metryczki danego wskaźnika; po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlona metryczka wskaźnika.

  • Definicje pojęć – opisy podstawowych pojęć, ujęte w porządku alfabetycznym;
  • Analizy i opracowania – podstrona gromadząca bogaty zestaw opracowań statystycznych (zawierających analizę zjawisk istotnych z punktu widzenia polityki rozwoju) oraz linki do publikacji, które uporządkowano według obszarów tematycznych. Opracowania dotyczące wielu tematów przydzielono do pozycji „Informacje wielodziedzinowe”. Dodatkowo, pod listą obszarów znajdują się wydzielone pozycje: Raporty i ewaluacja oraz Raporty międzynarodowe. Po kliknięciu na Raporty i ewaluacja, użytkownik jest przeniesiony na stronę MRR, zawierającą zbiór dokumentów związanych z ewaluacją. Pod pozycją Raporty międzynarodowe rozwija się lista publikacji organizacji międzynarodowych, takich jak OECD, Bank Światowy, czy ONZ. Tytuły publikacji są linkami do stron, na których są one zamieszczone.
  • Klasyfikacje – przeniesienie na stronę GUS z informacjami dotyczącymi klasyfikacji.

  FAQ - najczęściej zadawane pytania

  Co to jest STRATEG i czemu służy?

  STRATEG to publicznie dostępny zbiór danych gromadzący informacje wykorzystywane w procesie programowania i monitorowania polityki rozwoju. STRATEG skupia  w jednym miejscu wszystkie wskaźniki wykorzystywane w różnych dokumentach strategicznych. Umożliwia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom łatwe i szybkie pozyskanie informacji na temat efektów wdrażania polityki rozwoju oraz polityki spójności.

  Czy muszę dokonać rejestracji, aby mieć dostęp do systemu STRATEG?

  Nie, w STRATEG-u nie przewiduje się rejestracji Użytkowników. Wszystkie zasoby systemu są ogólnie dostępne.

  Jaki jest klucz doboru dokumentów strategicznych w systemie STRATEG?

  W systemie znalazły się przyjęte i aktualnie obowiązujące strategie, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Oprócz nich włączono dodatkowe dokumenty o charakterze strategicznym, ważne  z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju i spójności.

  Dokumenty, które jeszcze nie zostały przyjęte/zaktualizowane  na liście wyboru strategii oznaczono szarą czcionką, a link przekierowujący jest nieaktywny. W miarę przyjmowania tych dokumentów, będą one włączane do systemu.

  Jakie wskaźniki umieszczone są w STRATEG?

  W systemie STRATEG są gromadzone mierniki wymienione w dokumentach o charakterze strategicznym oraz takie, które uznano za kluczowe z punktu widzenia monitorowania realizacji polityki rozwoju kraju i regionów oraz polityki spójności

  Co znajduje się w zakładce „Portret JT”?

  Zakładka „Portret JT” umożliwia prezentację wszystkich danych dostępnych w systemie dla wybranej jednostki terytorialnej (od poziomu Polski ogółem do poziomu gminy, a także dla Unii Europejskiej ogółem, poszczególnych krajów UE oraz ich regionów na poziomie NUTS 2). Wybór jednostek jest możliwy za pomocą rozwijalnego „drzewa” wyboru oraz poprzez wyszukiwarkę. Wyszukiwarka działa na zasadzie selekcji podobnych rekordów, w taki sposób, że po wpisaniu sekwencji liter system wyświetli listę tych jednostek terytorialnych, które mają w nazwie wpisany wybrany szereg znaków.

  Czym są wartości bazowe, pośrednie i docelowe?

  Wartości bazowe, pośrednie i docelowe są to wartości liczbowe wskaźników zapisane w dokumentach strategicznych. Wartość bazowa to „punkt odniesienia”, wartość dla roku, który rozpoczyna okres monitorowania strategii. Wartości pośrednie i docelowe – mówią o wartościach zakładanych do osiągnięcia w wyniku realizacji celów strategii. W systemie STRATEG są one prezentowane jedynie w tablicach dotyczących strategii dostępnych z zakładki „Strategie i programy”.

  Dlaczego wartość bazowa zapisana w strategii różni się od wartości prezentowanej w tablicy w systemie?

  Z uwagi na fakt, że w momencie opracowywania strategii mogą nie być jeszcze dostępne ostateczne dane dla roku przyjętego za bazowy wartość dla tego roku prezentowana w tablicy może różnić się od wartości zapisanych w strategii.

  Czy system zawiera opisy metodologiczne wskaźników?

  Tak, opisy metodologiczne można znaleźć w części „Informacje o wskaźnikach” w zakładce „Metadane i analizy” poprzez wyszukiwarkę dedykowaną do metryczek wskaźników. Ponadto dostęp do metryczek wskaźników zapewniony jest z poziomu tablic (predefiniowanej i dynamicznej). Przy nazwie wskaźnika znajduje się ikona oznaczająca dostęp do metryczki danego wskaźnika; po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlona metryczka wskaźnika.

  Dlaczego nie mogę znaleźć wskaźnika zapisanego w strategii?

  W systemie  STRATEG znajdują się wskaźniki wskazane jako monitorujące realizację celów założonych w najważniejszych dokumentach o charakterze strategicznym. Zdarza się jednak, że pomimo zapisania wskaźnika do strategii, dane nie są prezentowane. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli  nie jest możliwe uzyskanie danych oraz/lub opisów metodologicznych na jego temat. W momencie uzyskania potrzebnych informacji wskaźnik będzie włączony do zestawu, ale do tego czasu pole wskaźnika będzie oznaczone kolorem szarym. Ponadto, w niektórych przypadkach nazwy wskaźników w systemie różnią się od tych użytych  w strategiach. Obie nazwy wraz z definicją wskaźnika można odnaleźć w metryczce.

  Czy w systemie można znaleźć dane na temat regionów Unii Europejskiej (NUTS 2)?

  Tak. Dla wybranych wskaźników dane dotyczące krajów Unii Europejskiej są prezentowane na poziomie kraju oraz na poziomie NUTS 2.  Aby sprawdzić jakie są to wskaźniki należy skorzystać z zakładki „wyszukaj wskaźnik – zaawansowane”. W wyszukiwarce można wyfiltrować wskaźniki według dostępności terytorialnej, tj. uzyskać listę wskaźników, dla których dostępne są dane na poziomie NUTS 2.

  Dlaczego w przypadku niektórych wskaźników dane dostępne są tylko dla części krajów Unii Europejskiej?

  W systemie STRATEG prezentowane są wartości wskaźników dla wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz agregaty dla UE-27 i UE-28 (z Chorwacją). Dane z tego zakresu zamieszczone w systemie pochodzą z baz danych urzędu statystycznego UE (Eurostatu) oraz z organizacji międzynarodowych (np. ONZ i OECD). Dostępność danych zagranicznych w systemie STRATEG jest więc uzależniona od zasobów źródłowych.

  Czy w systemie STRATEG dostępne są dane dla krajów spoza Unii Europejskiej?

  Nie. W STRATEG-u dostępne są wskaźniki dla Polski, pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz dla agregatów Unia Europejska ogółem (UE-27 i UE-28).

  W jaki sposób mogę znaleźć dane dla jednostki poziomu terytorialnego?

  W celu wybrania wszystkich danych dostępnych na wybranym poziomie terytorialnym, np. dla gminy, należy w menu głównym wybrać „Portret JT”. Następnie za pomocą wyszukiwarki (lub poprzez rozwinięcie „drzewa”) należy wybrać jednostkę terytorialną dla której chcemy wybrać dane i kliknąć przycisk pokaż.

  W jaki sposób mogę zmienić poziom terytorialny?

  Zmiana poziomu terytorialnego jest możliwa zarówno na tablicy dynamicznej, wykresie oraz mapie. W przypadku tablicy dynamicznej oraz wykresu, w celu dokonania zmiany należy  wejść w okno „Ustawienia” i w zakładkę „Jednostka terytorialna”. W przypadku mapy zmiana wyświetlanego poziomu terytorialnego jest możliwa za pomocą „Ustawień podstawowych”, gdzie w opcji „Kartogram”, należy wybrać z listy poziom, który ma zostać zaprezentowany na mapie.

  Co było podstawą do wyznaczenia obszarów spójności?

  Obszary spójności są odzwierciedleniem przyjętej w UE polityki spójności na lata 2014-2020.

  Jak często aktualizowane są dane w systemie STRATEG?

  W systemie STRATEG zamieszczane są dane roczne, ale ich aktualizacja będzie realizowana  w miarę dostępności danych, przynajmniej raz na kwartał. Aktualizacja poszczególnych wskaźników zależy również od dostępności danych źródłowych publikowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje zgodnie z przyjętym przez te instytucje harmonogramem aktualizacji.

  Dlaczego dane są NIEAKTUALNE (sprzed roku/2 lat/3 lat)?

  W STRATEG-u zamieszczane są najbardziej aktualne dane. Wyniki badań są udostępniane w różnych terminach, które są uzależnione od częstotliwości prowadzenia badania i harmonogramu prac nad informacjami wynikowymi z badania.

  Czym różnią się „Informacje o wskaźnikach” zawarte w systemie od „Definicji pojęć”?

  Pozycja „Informacje o wskaźnikach” zawiera zestaw metryczek wskaźników, w których znaleźć można szczegółową charakterystykę wszystkich (dostępnych w systemie) wskaźników, w tym:

  • opis wskaźnika,
  • wyjaśnienia metodologiczne,
  • źródło danych,
  • dostępność czasową danych; częstotliwość publikowania,
  • poziom dostępności terytorialnej,
  • dostępność danych dla Unii Europejskiej.

  Pozycja „Definicje pojęć” zawiera krótkie opisy pojęć pojawiających się w systemie.

  Dlaczego, gdy wybiorę wskaźnik i przejdę do tablicy dynamicznej, po wybraniu zakładki „Raport” wyświetla się tylko tablica (bez mapy i wykresu)?

  Raport przedstawia rezultat pracy nad trzema wcześniejszymi formami prezentacji danych: tablicą dynamiczną, wykresem oraz mapą. Tak więc aby wyświetlić pełny raport należy przejść przez wszystkie zakładki: ”Tablica”, „Wykres” oraz „Mapa” w celu przygotowania każdej z tych form wizualizacji. W raporcie nie ma możliwości modyfikowania poszczególnych elementów, aby zmienić np. typ wykresu lub poziom terytorialny czy też kolorystykę należy wrócić do poszczególnych zakładek i tam wprowadzić pożądane zmiany.

  Dlaczego nie mogę znaleźć wskaźnika dla mojej gminy?

  Nie wszystkie wskaźniki są dostępne na każdym poziomie podziału terytorialnego. Najprostszym sposobem na uzyskanie wszystkich dostępnych danych dla wybranej jednostki terytorialnej jest skorzystanie z elementu „Portret JT”. Ponadto w metryczkach wskaźników wskazano zakres ich dostępności terytorialnej. Korzystając z zakładki „wyszukaj wskaźnik – zaawansowane” można wyfiltrować listę wskaźników według dostępności terytorialnej.

  Jak znaleźć informacje o innych wskaźnikach z tej samej dziedziny?

  W systemie znajduje się zakładka „Obszary tematyczne” poprzez którą wyświetlane są tablice predefiniowane ze wskaźnikami zaliczonymi do konkretnego obszaru. Ponadto w zakładce „Wyszukaj wskaźnik”,  obok wyszukiwania według nazwy istnieje możliwość wyszukiwania danych według obszarów tematycznych. Zaznaczenie konkretnego obszaru pozwoli na wyświetlenie nazw wszystkich wskaźników przyporządkowanych do tego obszaru.

  Dlaczego w systemie wyświetla się inna nazwa wskaźnika niż jest w strategii?

  W niektórych strategiach użyto nazw wskaźników odbiegających od stosowanych w statystyce publicznej. Niekiedy ten sam wskaźnik w kilku dokumentach ma inne brzmienie. Wszystkie nazwy wskaźnika zastosowane w różnych strategiach oraz jego definicję można odnaleźć w metryczce wskaźnika.

  Co to jest metryczka wskaźnika?

  Metryczki są to dokumenty zawierające opis wskaźnika oraz wyjaśnienia metodologiczne. Zawierają one również m.in. informacje na temat nazw, pod którymi wskaźnik może występować w różnych dokumentach strategicznych, a także na temat długości szeregu czasowego i poziomu terytorialnego dla danego wskaźnika. Metryczki dla wszystkich wskaźników znajdują się w „Informacjach o wskaźnikach” w zakładce METADANE I ANALIZY. Dostęp do metryczek jest możliwy również poprzez ikonę zamieszczoną przy nazwie wskaźnika w tablicach (predefiniowanej i dynamicznej).

  W jaki sposób wyliczany jest dany wskaźnik?

  Informacje na temat metodologii znajdują się w metryczkach wskaźników - dokumentach zawierających zarówno opisy wskaźników, jak i wyjaśnienia metodologiczne. Każdy wskaźnik posiada odrębną metryczkę.

  Dlaczego nie mogę wykonać operacji na wybranej grupie wskaźników?

  Operacje arytmetyczne są możliwe do wykonania jedynie w takiej sytuacji, gdy tablica z danymi ma określony układ: w boczku zawiera tylko jednostki podziału terytorialnego (wg TERYT), w główce -  szereg czasowy (lata), natomiast wszystkie dodatkowe wymiary muszą znajdować się nad tablicą w tzw. „liście”. W celu uniknięcia błędów, przyjęto zasadę, że operacji można dokonywać tylko  na jednym wskaźniku.

  Dlaczego w tablicach dotyczących strategii dla niektórych wskaźników nie ma danych?

  Brak danych w tablicach dotyczących strategii może być rezultatem:
  - zupełnego braku informacji o tych wskaźnikach,
  - zmiany metodologii lub źródła danych,
  - zaprzestania prowadzenia badania stanowiącego źródło danych dla tego wskaźnika lub brak możliwości prezentowania danych  w przypadku badań reprezentacyjnych.

  W jaki sposób mogę znaleźć dane dla obszaru funkcjonalnego?

  Aby wyszukać dane dla obszaru funkcjonalnego, np. Polska Wschodnia należy skorzystać z zakładki „wyszukaj wskaźnik – zaawansowane”. Po wybraniu na liście „Dostępność terytorialna” – np. Polska Wschodnia, poniżej w polu „Lista dostępnych wskaźników” wyświetlone zostaną wskaźniki, które są zasilone na tym poziomie. Po wybraniu wskaźników zostanie wyświetlona tablica dynamiczna w domyślnym widoku, tj. Polska i województwa. W celu wybrania danych dla obszaru funkcjonalnego, należy w ustawieniach tablicy (lub wykresu) wybrać zakładkę „Jednostka terytorialna”, rozwinąć listę dla Polski, a następnie podlistę „obszary funkcjonalne”. Za pomocą checkboxu wskazać określony obszar. Możliwy jest wybór całego obszaru funkcjonalnego, jak również jednostek terytorialnych wchodzących w jego skład. W przypadku mapy zmiana wyświetlanego poziomu terytorialnego jest możliwa za pomocą „Ustawień podstawowych”, gdzie w opcji „Kartogram”, należy wybrać z listy obszar funkcjonalny np. Polska Wschodnia”.

  Dlaczego po wybraniu wskaźnika i określeniu jednostki terytorialnej nie pojawiły się żadne dane?

  Sytuacja taka oznacza, że dany wskaźnik nie jest dostępny dla wybranej jednostki terytorialnej. Jeżeli przy wybraniu kilku jednostek również jest brak danych oznacza to, że wskaźnik nie jest dostępny na tym poziomie terytorialnym. W „metryczce wskaźnika” znajduje się pole „Dostępność wskaźnika”, gdzie określone są poziomy na jakich dane są dostępne.


  Copyrights © 2014 – Development monitoring system
  The portal is co-financed from the European Social Fund
  under the Human Capital Operational Programme 2007 - 2013.
  Privacy policy and Web Accessibility Policy

  STRATEG logos